En träbåt i stilla vatten. Trygghet.
En träbåt i stilla vatten. Trygghet.

Psykoterapimetoder

Psykoterapi eller psykologisk behandling kan se ut på lite olika sätt och utgå ifrån olika metoder, ibland riktade mot särskilda svårigheter eller symptom. Det som är gemensamt är att man i en psykoterapi får hjälp att göra en förändring. Oavsett metod så är samarbetet och etablerandet av en trygg och öppen relation viktigt för ett gott resultat. Vi är alla unika och därför behöver arbetssätt och metoder anpassas kontinuerligt utifrån problem och önskemål för att ge bästa resultat. Det är också viktigt att tidigt i arbetet gemensamt formulera mål och syfte med behandlingen. Jag använder beprövade terapimetoder som använts och utvärderats för de psykologiska problem som människor oftast söker hjälp för. Forskning har kunnat belägga att psykoterapi generellt sätt är effektivt och ger positiva resultat.

ISTDP – Känslor

Det finns flera sätt att åstadkomma en förändring i psykoterapi. Ett sätt är att se på hur vi hanterar våra känslor. Jag arbetar främst utifrån den affektfokuserade (känslofokuserade) metoden ISTDP. Det är en korttidsterapi som har sin utgångspunkt i psykodynamisk teori och anknytningsteori. Tidigt i livet lär vi oss att relatera i våra nära relationer. Vi lär oss det framförallt med våra känslor, vårt första ”språk”. Det är som när vi lärt oss att cykla, något vi bara gör utan att tänka på det. Erfarenheter senare i livet kan också bidra till hur vi uttrycker våra känslor och behov. Dessa sätt att hantera våra känslor på kan fungera, men ibland begränsar de oss och leder till olika symtom. Då kan vi behöva hjälp att få syn på dessa strategier och hjälp att kunna släppa dem, för att sedan gradvis kunna känna våra känslor allt djupare igen. Detta gör att vi hittar tillbaka till oss själva, våra behov, vår vilja och öppnar för det liv och de relationer vi längtat efter. ISTDP är en intensiv metod som kan leda till genomgripande och varaktiga förändringar. Det terapeutiska arbetet har ett tydligt fokus på här och nu, och på vad du upplever för tankar, känslor och kroppsförnimmelser i stunden. Det finns ett växande forskningsstöd för metoden som är en bred metod, lämplig för flera olika sorters psykisk problematik (länk till forskning – ISTDP).

IPT – Relationer

Ett annat sätt att åstadkomma förändring är att titta på hur relationerna ser ut runt individen. Det gör man i psykoterapimetoden Interpersonell psykoterapi, IPT. Vid tillstånd som depression och ångest är det vanligt att man drar sig undan och tappar sitt sociala nätverk. I IPT kartlägger man därför hur relationerna har sett ut före och när man började må dåligt och ser hur det hänger ihop. Utifrån detta formulerar man sedan mål och syfte med terapin. Det terapeutiska arbetet handlar mycket om att förändra de relationsmönster som blivit negativa och som bidragit till sämre mående. Genom att hjälpa individen att förändra och bygga relationer som är ömsesidiga och stödjande såväl praktiskt som känslomässigt så kan de mönster som vidmakthåller depressionen brytas. Grundtanken med IPT är att genom att hjälpa en människa att hantera relationsproblem mer konstruktivt så kommer också de psykiska symtomen att minska. Ofta går det att se att konflikter, större förändringar, förluster eller svårigheter att skapa eller behålla relationer gör att man börjar må dåligt.

KBT – Beteenden och tankar

Ytterligare ett annat sätt att ta sig an sig psykologiska problem är att förändra beteenden och tankesätt som kanske ger lättnad på kort sikt men som inte hjälper i längden. Det gör man i KBT, Kognitiv beteende terapi. Exponering kan ofta ingå och då får man gradvis lära sig att möta det som väckt ångest tidigare. Jag kan använda KBT inslag i en behandling för att uppnå en bättre struktur i vardagen, balans mellan aktivitet och vila, eller ge verktyg för att hantera stress eller ångest. Hemuppgifter är en viktig del i KBT-behandling. I ACT som är en av de nya metoderna inom KBT, så arbetar man mycket med att agera mer utifrån sina värderingar, det som man upplever som viktigt inom olika livsområden. KBT är dock inte en behandlingsform jag använder huvudsakligen.